Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

TV-KASTEN.NL: TV-KASTEN.NL is onderdeel van Puur op maat B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Hertzstaat 14, 1446 TG te Purmerend, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68477937. Klant: ieder natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie TV-KASTEN.NL een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. Partijen: TV-KASTEN.NL en de Klant gezamenlijk. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan TV-KASTEN.NL zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten, inclusief eventuele montage daarvan. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van TV-KASTEN.NL en de Klant en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Klant die rechtstreeks middels de Webwinkel wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door TV-KASTEN.NL geen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Klant de contactgegevens van TV-KASTEN.NL op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch of per e-mail een bestelling plaatst. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door TV-KASTEN.NL aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, al dan niet volgens specificaties van de Klant vervaardigde meubels, cinewalls, wandbedekking, verlichting, vloeren en woonaccessoires. Montagewerkzaamheden: de eventueel in het kader van de Overeenkomst door of namens TV-KASTEN.NL te verrichten montage van Producten. Webwinkel: tv-kasten.nl. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TV-KASTEN.NL, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Elk aanbod van TV-KASTEN.NL is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. TV-KASTEN.NL kan haar aanbod te allen tijde wijzigen. TV-KASTEN.NL kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van TV-KASTEN.NL aanvaardt door aan de daartoe gestelde voorwaarden te voldoen. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TV-KASTEN.NL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door TV-KASTEN.NL is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TV-KASTEN.NL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal TV-KASTEN.NL daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. TV-KASTEN.NL kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op Afstand. Indien TV-KASTEN.NL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 4. | PRIJZEN

De door TV-KASTEN.NL gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten. De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur ongewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. TV-KASTEN.NL kan Producten met variabele prijzen aanbieden. Deze variabele prijzen zijn gekoppeld aan schommelingen op de financiële markt waarop TV-KASTEN.NL geen invloed heeft, en bij het aanbod is vermeld dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien TV-KASTEN.NL dit bedongen heeft en: Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of De Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van Producten genoemde prijzen kunnen te allen tijde door TV-KASTEN.NL worden gewijzigd. Wijzigingen in de prijs als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen worden onverwijld door TV-KASTEN.NL doorberekend aan de Klant.

ARTIKEL 5. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

TV-KASTEN.NL staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. TV-KASTEN.NL kan niet instaan voor de deugdelijkheid van Producten die door de Klant zijn gemaakt of aangeleverd. De garantie op Producten bedraagt 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. TV-KASTEN.NL staat er echter niet voor in dat de Producten zonder meer geschikt zijn voor het doel waarvoor de Klant deze wil bestemmen. De Klant dient zulks zelf te onderzoeken.

ARTIKEL 6. | LEVERING EN UITVOERING

TV-KASTEN.NL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan TV-KASTEN.NL kenbaar heeft gemaakt. TV-KASTEN.NL zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal TV-KASTEN.NL het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij TV-KASTEN.NL tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan TV-KASTEN.NL bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7. | BETALING

De betaling dient te geschieden bij de bestelling van Producten via de Webwinkel of bij aflevering van de Producten in het geval van montage op locatie. De Klant kan op de Website betalen door middel van de door TV-KASTEN.NL aangeboden betalingsmethoden. TV-KASTEN.NL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website of via schriftelijke berichtgeving. In geval van koop op afstand kan de Klant de betaling ook verrichten door middel van een andere in de Webwinkel aangegeven door de Klant. Betalingen via de Webwinkel geschieden via een van de betalingsmogelijkheden die in het bestelproces en op de Website staan aangegeven. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van de bestelling is de Klant direct betalingsplichtig. De door de Klant verschuldigde bedragen zullen door middel van automatische incasso of via de door de Klant gekozen betalingsmethode worden afgeschreven. In geval van betaling na levering geldt een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur. In geval van betaling vooraf, dient de Klant het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling over te maken. Betaling voor montage op locatie dient te geschieden na voltooiing van de montage en aflevering van het Product. Montage op locatie kan met de Klant op maat worden overeengekomen en zullen schriftelijk worden vastgelegd. Als de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door TV-KASTEN.NL is gewezen op de te late betaling en TV-KASTEN.NL de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is TV-KASTEN.NL gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. TV-KASTEN.NL kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 8. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

Eigendom van de geleverde Producten gaat pas over op de Klant indien deze al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan TV-KASTEN.NL verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de Producten gaat reeds over op de Klant op het moment van aflevering aan de Klant.

ARTIKEL 9. | OPZEGGING

De Klant heeft het recht een Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van het Product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan TV-KASTEN.NL bekendgemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan TV-KASTEN.NL retourneren, conform de door TV-KASTEN.NL verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Als de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het Product, kenbaar te maken aan TV-KASTEN.NL. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het modelformulier. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de Klant na afloop van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan TV-KASTEN.NL heeft teruggezonden, is de Koop een feit. De Klant dient het product ongebruikt en onbeschadigd te retourneren in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in overeenstemming met de door TV-KASTEN.NL verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Klant dient de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product te betalen. Als de Klant niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet terugzendt, is de Koop een feit.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

TV-KASTEN.NL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

TV-KASTEN.NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verlies van gegevens en immateriële schade verband houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien TV-KASTEN.NL aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Indien de aansprakelijkheid van TV-KASTEN.NL niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van TV-KASTEN.NL beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TV-KASTEN.NL of haar leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

TV-KASTEN.NL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van TV-KASTEN.NL, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die zijn voorgeschreven door TV-KASTEN.NL, overheidsmaatregelen, storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen, belemmeringen veroorzaakt door derden of andere van buiten komende oorzaken. De Overeenkomst kan gedurende de periode van overmacht worden opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij. Voor zoveel TV-KASTEN.NL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TV-KASTEN.NL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 12. | KLACHTENREGELING

TV-KASTEN.NL beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TV-KASTEN.NL. Bij TV-KASTEN.NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TV-KASTEN.NL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 13. | TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op elke Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waarin TV-KASTEN.NL is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. TV-KASTEN.NL is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te volgen.

Als dit concept aan uw verwachtingen voldoet, kunt u dit gebruiken als basis voor de algemene voorwaarden van TV-KASTEN.NL. Het is echter raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden voldoen aan de specifieke behoeften en eisen van uw bedrijf en de geldende wet- en regelgeving.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Producten blijven eigendom van TV-KASTEN.NL totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de Klant geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht TV-KASTEN.NL hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan TV-KASTEN.NL of de door TV-KASTEN.NL aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. TV-KASTEN.NL is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant. Als de Klant, nadat de Producten door TV-KASTEN.NL aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

TV-KASTEN.NL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van de Klant strekken. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Noord-Holland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van TV-KASTEN.NL een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. De Klant is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat TV-KASTEN.NL Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door haar aangewezen rechter te willen procederen.

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK IN ONZE SHOWROOM!